Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden iktisadi kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi biçiminde ifade edilmiştir. En basit ifade ile “daha az enerji ile maksimum faydayı sağlama maliyetine” enerji verimliliği diyoruz.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

 Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi, binaların ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su vb. enerji sistemlerinin yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir.
Isıtma, soğutma, aydınlatma gibi her bir enerji sisteminin ilgili standartlarla, konfor şartlarından ödün vermeden, uygun hesaplamalar sonucunda, asgari olarak enerji tüketim değeri ortaya çıkar ve bu değere göre enerji performans sınıfları belirlenir.
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binalarda zorunlu olarak alınan Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) ‘nin, mevcut (eski) binalar için de 01 Ocak 2020 tarihine kadar alınması gerekmektedir

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ‘nin 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların, yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.
Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Mevcut binalar kanunen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmalık firmalarından 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan yeni binaların EKB Belgeleri ise bünyesinde SSM Belgesi ve EKB uzmanı mühendis veya mimar bulunduran kurumlar tarafından düzenlenmektedir.
Belgenin ilk sayfasında “Binanın yapı ruhsat tarihi, alanı, ada- pafta- parsel numaraları, adı, adresi, geçerlilik tarihleri ve binada bulunan yalıtım, ısıtma – soğutma özelliklerine göre
çıkan enerji performans sınıfı ve sera gazı emisyonu sınıfı bulunmalıdır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı’ nın resmî web sitesinde EKB sorgulama bölümünden EKB belgenizi sorgulayabilirsiniz. http://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için ‘’Enerji Yöneticisi’’ görevlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Kanun kapsamında, Enerji Yöneticisi bulundurması gereken işletme veya binalar;

  • Ticari ve Hizmet Binaları (Otel. AVM. Hastane. iş Merkezi. Okul vb): Toplam inşaat alanı 20.000 m² ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalar.
  • Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalar.
  • Sanayi Tesisleri: Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler.

Kanun kapsamında, ‘’Enerji Yönetim Birimi’’ bulundurması gereken işletme veya binalar ise;

  • Yıllık toplam enerji tüketimi 50.000 TEP ve üzeri olan işletmeler.
  • 50 işletmeden fazla birimi olan Organize Sanayi Bölgeleri.

Enerji verimliliğiyle ilgili para cezalarına %9,11 oranında zam geldi. Yeni tutarlar 01 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10. Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yeni tutarların 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını bildiren Tebliğ, öngörülen para cezalarına %9,11 oranında artış yapılmasına hükmediyor.

Buna göre tanınan süre sonunda Tebliğ’in “Yetkilendirmeler” başlıklı 5. Maddesi; “Uygulamalar” başlıklı 7. Maddesi, “Destekler” başlıklı 8. maddesi ve “Diğer uygulamalar” başlıklı 9. maddesi kapsamında istenen bilgilerin yanlış veya eksik verilmesi halinde ödenmesi gereken idari para cezası 34.201 TL’den 37.316 TL’ye; hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ödenecek ceza ise 171.050 TL’den, 186.632 TL’ye çıktı.

5, 7, 8 ve 9. Maddelerde istenen belgeler dışında ibrazı gereken bilgilerin doğru olarak ve gerektiği şekilde verilmemesi durumunda ödenecek para cezası tutarı da 1.700 TL’den 1.854 TL’ye çıkarıldı.

Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri arasından; enerji yöneticisi görevlendirmek zorunda olup görevlendirmeyen; şartları enerji yöneticisinden hizmet almaya uygun ise böyle bir hizmeti almayan; enerji yönetim birimi kurması gerektiği halde kurmayanlardan alınacak para cezası ise 68.409 TL’den 74.641 TL’ye çıkarıldı.

 

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Madde 2. ve 3. Fıkrasında yer alan ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan Enerji Verimliliği Eğitim Ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliği kapsamında  ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ düzenlenmektedir. Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında ( Mühendislik ünvanı taşıyan herkes ) veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.  Makina Mühendisleri Odası ( MMO ), Elektrik Mühendisleri Odası ( EMO ) ya da yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık ( EVD ) Şirketleri tarafından düzenlenen Enerji Yöneticisi eğitimleri sonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel merkezince yapılan sınav neticesinde başarılı olan adaylar sertifika almayı hak ederler.

Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında ( Mühendislik ünvanı taşıyan herkes ) veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Bir enerji yöneticisi aynı anda 3 binaya hizmet verebilmektedir.

 Ton Eşdeğer Petrol‘dür. Her enerji biriminin TEP cinsinde karşılığı vardır. Örneğin; 1000 kWh elektrik = 0,086 TEP dir. Çevirim programını sitemizdeki “Ana Sayfa” bölümünden çevirim yapabilirsiniz.

Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzerinde olan veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları  her 7 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, etüt raporunun bir nüshasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göndermelidir.

Enerji Etüdü yaptırma periyodu Ticari ve Hizmet Binaları için 2015 yılı ve 2019 yılı olmak üzere 4 yılda bir iken 2019 yılından itibaren 7 yılda bire çıkarılmıştır. Son Enerji etütünüzü 2019 yılından sonra yaptırdıktan itibaren 7 yıl geçerli olacaktır. 2019 yılından sonra Enerji Etütü yaptırmadıysanız yasa kapsamına giren bir işletme iseniz bir an önce yaptırmalısınız. 2015 yılında yaptırdığınız etütlerin geçerliliği 7 yıl değildir.

OG Ticarethane abonesi Otel, AVM, Hastane gibi bina işletmeleri fatura takip ve yönetim hizmetinden yararlanabilir.

25 Ocak 2020 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler, en geç 2023 yılına kadar TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir.

Enerji tüketimini minimuma indirir.

Enerji masrafları üzerinde net bir denetim kurarak giderleri düşürür.

Prosedürlere uygun hareket ederek üretim maliyetlerini minimuma indirir.

İsrafın önüne geçerek yoğun kullanımların çevreye olan zararlı etkisini azaltır.

Sera gazı salınımlarını minimuma indirerek çevre dostu çalışmalar gerçekleştirir ve çevre konusunda toplumsal hassasiyetin gelişmesine neden olur.

Cihaz ve ekipmanların kontrolünü sağlayarak muhtemel tehlikeleri önceden tespit eder.

Yaptığı enerji bilincini arttırıcı çalışmalarıyla prestijini ve marka bilinirliğini yükseltir.

Diğer kalite yönetim sistemlerine daha kolay adapte olur.

Enerji izleme yazılımları sayesinde tüketim verilerinizi uzaktan izleyebilir, olası arızaların önüne geçebilir, reaktif ceza ödeme riskinden kurtulabilirsiniz. Periyodik raporlamalar sayesinde ise enerji verimliliği sağlayarak enerji giderlerinizi düşürebilirsiniz.